';

1798 – Gauge Design Code-M

Description

Total Weight: 524g
Head Weight: 355g
Swing Weight: C6.9
Lie Angle: 71.5°
Loft Angle(Sole): 5°
Real Loft Angle: 3°
Face Angle: 6°open / Shaft Angle: 2°open
Frequency: 379cpm
Shaft: Gauge Design 32"
Grip: Gold's Factory Original(Pink)